Provoz školky

Mgr. Jana Slavíková  |   2637x  |  

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 • provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:30 hodin
 • kapacita MŠ je 25 dětí v jedné heterogenní třídě
 • děti se scházejí do 8:00 hodin
 • vyzvedávání dětí po obědě 12:00 - 12:15 hodin
 • vyzvedávání dětí odpoledne 14:30-15:30 hodin
 • je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu výjimečně i pravidelně

Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na dobu 6 týdnů. Rozsah přerušení oznámí ředitel rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením školy po dohodě se zřizovatelem.

Po dohodě se zřizovatelem se dále MŠ uzavírá o vánočních a jarních prázdninách dle stanovených podmínek provozu školy o prázdninách vydaných ředitelem ZŠ a MŠ Tuněchody se souhlasem zřizovatele OÚ Tuněchody. Informaci o omezení nebo přerušení oznámí ředitel rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením školy po dohodě se zřizovatelem.

Po dohodě se zřizovatelem se dále MŠ uzavírá o vánočních a jarních prázdninách. Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitel mateřské školy nejméně dva měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí si tuto skutečnost zajistit samy.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitel neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Orientační časy denního řádu:

06:30-08:00příchod dětí do MŠ, hry a činnosti s individuální péčí
08:00-09:30komunitní kruh, ranní cvičení, relaxace, hygiena, svačina, didakticky cílené činnosti individuální a skupinové
09:30-11:30pobyt dětí venku – pohybové činnosti, poznávací činnosti, hry dětí na zahradě
11:45-12:15hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě po individuální dohodě od 12:00-12:30
12:30-14:00diferenciovaný spánek, náhradní nespací aktivity, hygiena
14:00-15:30svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti ve třídě a venku, podle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)
  
Doba podávání jídla:08:45 dopolední svačina
11:45 oběd
14:15 odpolední svačina

Vnitřní režim školy

Docházka dítěte do MŠ

Děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8:00 hodin, a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky či mailem.

Zdravé dítě v MŠ:

 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčnímu onemocněními do MŠ nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu ostatních dětí)
 • projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem léky podávat. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou.

Oznámení změn:

Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

Spolupráce s rodiči:

 • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ
 • rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte
 • předávání informací rodičů a učitelek – dle potřeby při předávání dítěte
 • MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech
 • Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje
Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 19. dubna 2024
a svátek má Rostislav.