Školní vzdělávací program

Mgr. Jana Slavíková  |   1778x  |  

Charakteristika vzdělávacího programu MŠ

Vzdělávací program naší mateřské školy „Hrajeme si od jara do zimy“ vystihují následující citáty:

„Svět okolo nás je plný nádherných přírodních jevů, nad kterými žasne rozum a srdce pookřeje, pokud jsme schopni je vidět.“

Albert Einstein

„Člověk, čím je lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji miluje. Láska k ní by se měla vštěpovat dětem jako jedna z nejdůležitějších vlastností člověka.“

J. A. Komenský

Posláním naší mateřské školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků prostřednictvím výchovy a vzdělávaní založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Ve výchově dítěte má rodina nezastupitelnou úlohu, výchovná práce v MŠ ji doplňuje. Pro utváření osobnosti dítěte má velký význam spolupráce rodiny a MŠ. Představuje tak možnost, jak doplnit rodinnou výchovu. A také jak pomoci zajistit dítěti mnohostrannosti a přiměřenost podnětů, které jsou předpokladem jeho aktivního rozvoje a celoživotního učení. Pozornost věnujeme spolupráci s rodiči, informujeme je o dění v mateřské škole, o dítěti a jeho projevech.

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme standardní a nadstandardní péči o všechny děti v naší mateřské škole (kulturní akce, společné akce dětí a rodičů, plavecký kurz, výlety).

Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení.


V našem vzdělávacím programu jsme vycházely z podmínek školy (vesnická MŠ obklopená přírodou – pole, louky, les, řeka Chrudimka, školní zahrada, ze které je možný vstup na pole). Protože příroda nás zajímala, rozhodly jsme se zaměřit výchovu předškolního dítěte k přírodě, k pozorování proměn čtyř ročních období v průběhu roku, k její péči a ochraně. Zařazujeme prvky ekologické výchovy. Sebevzděláváním si prohlubujeme znalosti v této oblasti. V letošnímu roce pokračujeme na započaté cestě a náš program obohacujeme o prvky z hlediska podpory zdraví, zdravého způsobu života a výchovy dětí k péči o své zdraví.


Vzdělávací obsah vzdělávacího programu Hrajeme si od jara do zimy


Jaro, léto, podzim, zima
v každé době je to prima,
buďme zdraví celý rok,
dokolečka rok co rok.


Hlavní cíle předškolního vzdělávání

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznávání
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobních postojů, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Klíčové kompetence

Při výchovně vzdělávací činnosti se snažíme vést děti k osvojování jednotlivých kompetencí. Zařazujeme vhodné metody a přístupy, kterými nenásilně vedeme děti k dosahování cílů předškolního vzdělávání a tím k praktickému využívání získaných dovedností a zkušeností v dalším životě a procesu učení.


Vzdělávací oblasti

 1. Dítě a jeho tělo (Biologická oblast)
 2. Dítě a jeho psychika (Psychologická oblast)
 3. Dítě a ten druhý (Interpersonální oblast)
 4. Dítě a společnost (Sociálně – kulturní oblast)
 5. Dítě a svět (Environmentální oblast)


Skladba bloků, jejich časový plán a vzdělávací obsah

Náš program je rozdělen do 4 integrovaných bloků s názvy:

 • Podzimní usínání
 • Královna zima a vánoční radování
 • Jarní probuzení
 • Barevné léto

V každém z nich jsou pro jednotlivé měsíce rozpracována témata vztahující se k jednotlivým ročním obdobím, která následně jsou rozpracována na dílčí části. Učitelka si volí tu část, která v té době odpovídá daným podmínkám a záleží na ni, jak dlouho se zvoleným tématem bude pracovat. Pokud je téma rozsáhlé, může s ním pracovat i déle, pokud jde o téma, které děti příliš nezajímá nebo je pro ně náročné, může ho učitelka opustit dříve. Práce obou učitelek na sebe vzájemně navazuje, o práci se informují a předávají si zkušenosti.


Tematický blok Měsíc Téma Podtéma
PODZIMNÍ USÍNÁNÍ Září Putování s barevnou stonožkou a loučení s létem
 • Stonožka a noví kamarádi
 • Co nasbíráme do košíku v lese, na zahrádce a na poli
 • Jezdíme a chodíme bezpečně po silnici
  Říjen Co přinesl podzim broučkům
 • Kam šel brouček spát
 • Poletíme s dráčkem
 • Se stonožkou na výletě, kde jsem doma
 • Kudy letěla vlaštovka
  Listopad Když pořádají stromy výstavu
 • Co vyprávěl strom zvířatům
 • Mám šikovné ručičky a stonožka nožičky
 • Když se mráček rozplakal
 • Hrajeme si s pohádkou
KRÁLOVNA ZIMA A VÁNOČNÍ RADOVÁNÍ Prosinec Přišel čas splněných přání
 • Co přinese Mikuláš
 • Když se blíží Vánoce a připomínáme si lidové tradice - advent
 • Zpíváme si koledy u stromečku
  Leden Mrazík cení zoubky
 • A jedeme s kopce dolů – stonožka sportuje
 • Já už půjdu do školy
 • Co dělají zvířátka v zimě
 • Až vyrostu, budu jako máma a táta
  Únor Objevujeme svět kolem nás
 • Jakou knížku mám rád
 • Hurá je tu karneval
 • Naše země je kulatá
 • Když kamarád stůně
JARNÍ PROBUZENÍ Březen Co umí sluníčko?
 • Když roztaje sněhulák
 • Co našla stonožka v trávě
 • Vlaštovka už přiletěla
 • Co najdu nahoře a co najdu dole
  Duben Travička zelená to je moje potěšení
 • Kdo se vyklubal ze skořápky
 • Hody, hody doprovody
 • Komu se líbí ve vodě
 • Jak stonožka pomáhala – Den Země
  Květen Byl jednou jeden domeček
 • Jak stonožka hledala cestu domů, kde bydlím já, město a vesnice
 • Moje maminka je nejkrásnější
 • Pod naším okýnkem, co nám vyrostlo
 • Kdo všechno bydlí na louce
BAREVNÉ LÉTO Červen Radujeme se s dětmi na celém světě
 • Všechny děti slaví svůj den
 • Hrajeme si na námořníky a indiány
 • Co nám léto přinese, pojedeme na výlet
 • Cestujeme za zvířaty do ZOO
Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 23. května 2024
a svátek má Vladimír.